Eenvijfde van planten en dieren op Europese rode lijst met uitsterven bedreigd

Rodelijstsoorten van IUCN

De bedreigde soorten van de rode lijst van IUCN (afb: Axel Hochkirk et. al/PlosOne)

Onderzoekers rond Axel Hochkirk van de universiteit van Trier constateren op basis van onderzoek dat van de bijna vijftienduizend  plant- en diersoorten die op de rode lijst van IUCN staan (zo’n 10% van de Europese flora en fauna) bijna eenvijfde daarvan in Europa met uitsterven wordt bedreigd, voor planten zou dat zelfs 27% zijn en voor ongewervelden 24%. We hebben het dan over 2839 planten- en diersoorten. Deze getallen zijn hoger dan van het intergouvernementale platform voor biodiversiteit en ecosystemen (IPBES). Voorname oorzaken zijn territoirverlies, landbouw en vervuiling. Lees verder

40% amfibieën met uitsterven bedreigd

Vuursalamander

Vuursalamander (afb: WikiMedia Commons)

In opdracht van de de organisatie voor natuur-bescherming IUCN hebben zo’n honderd onderzoek(st)ers de stand van zaken onderzocht van amfibieënsoorten. Die kwamen tot de conclusie dat zo’n 40% van de amfibieënsoorten bedreigd wordt met uitsterving. Achteruitgang en verstoring van hun biotopen is daar nog steeds de belangrijkste oorzaak van, maar de klimaatverandering speelt daarin een steeds grotere rol, volgens de wetenschappers. Vooral de salamanders worden zwaar getroffen. Daar zou een schimmelziekte in Europa en de VS mede de oorzaak van zijn. Lees verder

Bijna alle lemuren met uitsterven bedreigd

Berthe-muismaki

De Berthe-muismaki (afb: WikiMedia Commons)

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie IUCN worden bijna alle lemuursoorten met uitsterven bedreigd. Op de rode lijst van de organisatie staan ruim 120 000 dier- en plantensoorten waarvan er meer dan 30 000 met uitsterven worden bedreigd. Naast de bedreigde lemuren staan onder veel meer ook de Europese hamster en de noordkaper, een walvisachtige), op de lijst met de ernstigst bedreigde diersoorten. Lees verder

Help! Halfmiljoen insectensoorten dreigt uit te sterven.

Insecten

Insecten

De helft van alle  planten- en dierensoorten die met uitsterven worden bedreigd, dat zijn er zo’n miljoen, bestaat uit insecten. Onderzoekers waarschuwen dat uitsterving van insecten een katastrofe zou zijn voor de mensheid. De werkelijke situatie kan nog veel erger zijn aangezien we naar schatting maar eenvijfde van alle insectensoorten kennen. De onderzoekers doen er ook maar meteen een recept bij om de katastrofe te voorkomen. Lees verder

Stiekem legt de giraf het loodje

De giraf

De langnekpopulatie in Afrika is sterk teruggelopen sedert 1985 (afb: Wiki Commons)

Neushoorns, mensapen, olifanten en tijgers hebben een ding gemeen: ze hebben grote moeite in het wild te overleven. Oorzaken: de waanzinnige hebzucht en domheid van de mens en de landhonger van de almaar uitdijende mensheid. Nu blijkt dat ook de giraffe op de jongste rode lijst  van de IUCN staat van bedreigde diersoorten. Volgens de jongste tellingen is de giraffenpopulatie in dertig jaar met 40% afgenomen. Van de 700 voor het eerst bekeken vogelsoorten wordt 11% met uitsterven bedreigd. Het gaat niet echt goed met moeder aarde. Het slechte nieuws werd bekend gemaakt op het jongste biodiversiteitscongres in Cancun (Mex).
Lees verder

Oorlogen mensen roeien dieren uit

Okapi in de Berliner Zoo

Zijn okapi’s binnenkort alleen nog maar in dierentuinen te bewonderen?

Oorlogen zijn de grootste bedreiging voor het voortbe-staan van een diersoort, zo maakte de wereldna-tuurorgani-satie IUCN bekend bij de presentatie van een bijgewerkte rode lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten. Een van die soorten is de aan het begin van de vorige eeuw ontdekte okapi, die vooral in het door talloze oorlogen geplaagde Kongo zijn thuisland heeft. Ook de illegale mijnbouw heeft het leefgebied van de okapi’s sterk ingeperkt. De okapi geldt in Kongo als nationaal symbool. “Om het voortbestaan van de okapi te verzekeren zal er alles aan gedaan moeten worden om de oorlogshandelingen te beëindigen en ook aan de het terugdringen van de armoede”, stelt IUCN-medewerkster Noëlle Kümpel.
Tweehonderd, vooral, in Afrika levende vogelsoorten worden nog sterker met de ondergang bedreigd, zo stelt de organisatie. De toestand van de lederschildpad, de Californische grijze vos en twee albatrossoorten (de wenkbraualbatros en de zwartvoetalbatros) zijn daarentegen iets verbeterd. Ondanks die lichtpuntjes blijft de toon van de organisatie onveranderlijk zorgelijk. “Ondanks die verbeteringen moeten er op elke nieuwe lijst steeds meer bedreigde diersoorten worden vermeld. De wereld moet veel meer doen om deze ontwikkeling te stuiten”, zegt IUCN-directeur Jane Smart.

Bron: Der Spiegel