‘Kilmaatbewuster’ eten helpt wel degelijk

herbebossing landbouwgrond

Het terugbrengen van landbouwgrond naar de natuur legt veel kooloxide vast (hoe groener hoe hoger het potentiaal) (afb: Nature)

Vaak wordt gezegd dat de afzonderlijke wereldbewoner weinig kan doen aan het tegengaan van de klimaatverandering, maar dat is allerminst het geval. Een groot deel van de aardopwarming wordt veroorzaakt door de dingen die we eten en de manier waarop we ons bewegen. Als we die slechte gewoontes veranderen dan zijn we al een heel eind op de goede weg, vooropgesteld dat we dat massaal doen. Onderzoekers hebben uitgevogeld dat als we massaal overschakelen van dierlijke producten op plantaardige producten we meer dan een decennium aan broeikasgasemissies uit de atmosfeer kunnen halen (staat er in het persbericht;as). Lees verder

Afvangtechnieken voor koolstof zouden voedselprijzen opdrijven

Biobrandstoffen zijn niet koolstofneutraal

Biobrandstoffen zijn niet koolstofneutraal en concurreren vaak met de voedselproductie

Er zijn mensen, ook wetenschappers, die beweren dat we een voor de mens gevaarlijke klimaatverandering niet kunnen afwenden zonder gebruik te maken van technieken om kooldioxide af te vangen. Die technieken zouden echter grote gevolgen hebben voor de energie- en watervoorziening. Met name de voedselprijzen zouden daardoor wel eens aanzienlijk kunnen stijgen, denken wetenschappers (niet dezelfde). We hebben die technieken nodig, zeggen de onderzoekers, maar de belangrijkste oplossing is weg met fossiel. Lees verder

Twijfels over nut afvangen van koolstofdioxide

Mark Jacobson (Stanford)

Mark Jacobson: Hernieuwbare energie is altijd beter dan koolstofafvang (afb: Stanforduniversiteit)

Mark Jacobson van de Stanforduniversiteit (Cal) heeft gerede twijfels over het nut van het afvangen van het broeikasgas kooldioxide. Dat is niet efficiënt om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en zou wel eens kunnen leiden tot meer luchtvervuiling, denkt hij. De aandacht voor koolstofafvang vertroebelt volgens hem het zicht op de echte oplossingen. Lees verder

Kooldioxide uit de lucht winnen lijkt haalbaar

Commerciële kooldioxideafvang

De kooldioxideafvanginstallatie van Climeworks AG in Zwitserland (afb: Climeworks)

In Zwitserland zou de eerste commerciële fabriek staan die direct kooldioxide uit de lucht haalt. Dat gebeurt niet om het onder de grond te stoppen maar om het als product te verkopen. Die installatie haalt jaarlijks zo’n 900 ton CO2 uit de atmosfeer, het equivalent van wat 200 auto’s per jaar uitstoten. Nog niet echt indrukwekkend. Het broeikasgas wordt, onder meer, ingezet als ‘meststof’ om planten sneller te laten groeien. Lees verder

Baksoda als afvanger van kooldioxide

De microcapsules met bakpoeder zouden bij uitstek geschikt zijn om kooldioxide af te vangen (afb: Lawrence Livermore-lab)

De microcapsules met bakpoeder zouden bij uitstek geschikt zijn om kooldioxide af te vangen (afb: Lawrence Livermore-lab)

Het verminderen van de uitstoot van kooldioxide zou helpen tegen de opwarming van de aarde, maar je kunt ook proberen de CO2 af te vangen. Op dat terrein zijn er wel wat pogingen gedaan, maar onderzoekers van het Lawrence Livermore-lab en van de Harvard-universiteit en de universiteit van Illinois hebben een nieuw poging gewaagd de kooldioxideuitstoot in de greep te houden, zonder dat we de fossiele brandstoffen vaarwel hoeven te zeggen. Hun antwoord is de microcapsule met daarin een natriumcarbonaatoplossing (bakpoeder of -soda) die kooldioxide opneemt in een doorlaatbare siliconenhul. Het grote verschil met andere afvangmethodes is dat er bij de microcapsules geen nare stoffen aan te pas komen. Lees verder

“Laat fossiele brandstoffen lekker in de bodem”

Temperatuur in 2014

De afwijkingen van het gemiddelde gemeten tussen 1981 en 2010 (afb: Japanse weerkundige dienst)

Het is eind vorig jaar al verkondigd en de eerste ‘ruwe’ berekeningen ondersteunen die conclusie: het vorig jaar was het warmste jaar sinds het begin van de systematische temperatuurmetingen. Tot die, voorlopige, conclusie is het Japanse KNMI gekomen. Tegen deze achtergrond lijkt de oproep van Britse onderzoekers logisch om de fossiele voorraden voor een belangrijk deel de fossiele voorraden te laten. Er zit nog veel kolen, olie en gas in grond en diepe oceaan en volgens de onderzoekers van het Univesity College in Londen zou het benutten van die voorraden alle pogingen de stijging van de aardtemperatuur beneden de 2 graden te houden deerlijk doen sneven. Dit jaar komt dan nog eens El Niño langs, die, normaal gesproken, de zaken nog iets warmer maakt.
Lees verder

Bomen in tropisch regenwoud groeien niet harder

Tropisch regenwoud

Tropisch regenwoud in Kameroen

Uit onderzoek naar de dikte van jaarringen van 1100 bomen zou zijn gebleken dat het tropische regenwoud nauwelijks extra kooldioxide opneemt. Dat zou betekenen dat die regenwouden ons niet, of althans minder, helpen bij het bestrijden ven de overmatige uitstoot aan kooldioxide. Overigens hebben andere studies laten zien dat de regenwouden verdichten door hogere kooldioxideconcetraties. Duidelijker wordt het er niet op. Lees verder

“Aardgas voor kolen niet gunstig voor klimaat”

Kolen tegen aardgas

Kolencentrale met 34% rendement vergeleken met een moderne aardgascentrale met 60% rendement. De blauwe lijnen geven de vergelijking aan bij methaanlekkage in % van de totale brandstofinzet (afb: Carnegie-instituut)

Het verhaal gaat altijd dat aardgas per geproduceerde hoeveelheid energie veel minder kooldioxide oplevert dan steenkool. Nieuw Amerikaans onderzoek zou echter hebben uitgewezen dat vervanging van kolencentrales door aardgascentrales de komende tientallen jaren de schade voor het klimaat eerder zouden doen toe- dan afnemen, tenzij het weglekken van het broeikasgas methaan minimaal is en de nieuwe centrales zeer doelmatig zijn.  Het klimaatprobleem wordt er hoe dan ook niet mee opgelost.  Lees verder

Klimaatverandering: “Zo kunnen we niet doorgaan”

Klimaatindex 2014

Klimaatindex 2014

Zo kunnen we niet doorgaan, is de boodschap van het derde deel van het negende klimaatrapport van de VN dat zondag in Berlijn is gepresenteerd. De CO2-uitstoot is de laatste jaren sterker gegroeid dan ooit: 2,2% per jaar. De totale emissie zal in het midden van deze eeuw met 40 tot 70% gedaald moeten zijn om de aardopwarming te temperen. De kosten van klimaatmaatregelen zouden zijn te overzien. Lees verder

Afvang kooldioxide geïnspireerd door de natuur

Kooldioxidevanger

Een schematische voorstelling van de kooldioxidevanger. MEA is oplosmiddel monoethanolamine.  (afb. Esser-Kahn)

Vogellongen en zwemblazen van vissen zijn de inspiratiebronnen geweest voor een systeem om kooldioxide uit het rookgas van krachtcentrales te verwijderen. De techniek zou effectiever zijn dan de bestaande methodes om het broeikasgas uit rookgassen te verwijderen, zo werd op het 246-ste jaarcongres van de Amerikaanse vereniging van chemici (ACS) bekend gemaakt  in een lezing van onderzoeker Aaron Esser-Kahn van de universiteit van Californië. Esser-Kahn vergeleek zijn systeem met de overdracht van zuurstof en andere gassen in de longen naar de bloedvaten en kooldioxide in omgekeerde richting. Het vangsysteem bestaat een reeksen poreuze buizen die wel wat weghebben van katalytische omzetters in auto’s.

Om kooldioxide af te vangen moesten Esser-Kahn en  zijn medewerkers er achter zien te komen hoe twee pakketten buizen, met verschillende afmetingen (een van kooldioxide en de andere voor restemissies) moesten worden samengebouwd. “Het gaat er om zo veel mogelijk oppervlak in zo’n klein mogelijke ruimte te persen”, zegt hij. Daartoe bestudeerden ze de, al genoemde, vogellongen en zwemblazen. Vogels moeten snel kooldioxide vervangen door zuurstof, omdat ze tijdens het vliegen veel energie verbranden en, dus, kooldioxide produceren. Vissen moeten de hoeveelheid gas in hun zwemblaas regelen om te kunnen dalen en stijgen in het water. Het zijn allebei voorbeelden van goede gasuitwisselingssystemen, maar ze vertonen wel andere patronen. De vogellong heeft een zeshoekig patroon met drie lange buizen in een driehoek en kleine buizen in de ruimte ertussen, terwijl de zwemblaas meer vierkant is met een lange en een kleine buis afwisselend tussen vierkanten.
Er is al veel onderzoek gedaan om de dichtste pakking te kunnen berekenen. Uit die wiskundige aanpak rolde negen mogelijke oplossingen. Met behulp van simulatie werd van elk het rendement berekend. Vier, waaronder de vissenlongen en de zwemblaas, zouden zeer efficiënt zijn. Maar het efficiëntste systeem was niet-natuurlijk. Het lijkt een beetje op het zwemblaaspatroon, maar afwisselend met twee kleine en een grote buis. De gaswisselsystemen werden eerst in het klein gebouwd (1 cm lang) en het bleek dat de simulatie het bij het rechte eind had gehad. Het beste systeem was 50% efficiënter dan zijn natuurlijke concurrenten. “Biologische systemen hebben lang over hun optimalisering gedaan. Wij hebben de volgende stap gezet in een lang proces”, stelt Esser-Kahn. Hij werkt nu verder aan de puntjes op de i van het systeem, dat VaSC (Vaporization of Sacrificialis Component) is gedoopt.

Bron: Eurekalert